I. Приемно – диагностично звено 

1. Приемно – констативен кабинет

II. Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ 

III. Звено за активно лечение на лица с тежки психиатрични разстройства

1. Първо психиатрично отделение  – II ниво на компетентност

2. Второ психиатрично отделение  – II ниво на компетентност 

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, реасоциализация и трудотерапия

V. Отделение дневен стационар