„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – БЛАГОЕВГРАД „ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.

„ЦПЗ – Благоевград„ ЕООД, осъществява следните дейности:

1. Спешна психиатрична помощ;

2. Диагностика и лечение на лица с психични разстройства;

3. Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж;

4. Психотерапия и психо – социална рехабилитация;

5. Психиатрична и психологична експертна дейност;

6. Създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147 а, ал.1 от Закона за здравето;

7. Промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението;

8. Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве;

9. Научоизследователска дейност в областта на психичното здраве.

10. Предоставяне социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.

Допълнително, освен населението на областта в „ЦПЗ – Благоевград„ ЕООД се обслужва и част от област Кюстендил / общ. Кочериново и общ. Рила/.