I. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРИЕМАНЕ

В “ЦПЗ-Благоевград”ЕООД се приемат пациенти с шизофрения, тежки депресивни състояния , тревожни разстройства и остри психози , които са основни потребители на стационарна помощ. Повечето от тях се приемат по спешност, доведени от органите на МВР , филиалите на ЦСМП на територията на региона или от близките. Планово се приемат още и лица с алкохолни и неалкохолни наркомании, личностови разстройства, умствена изостаналост, епилепсии и други за клинично наблюдение,  и за съдебнопсихиатрично освидетелствуване.

 

II. ЛЕЧЕБНИ ПРОГРАМИ

В „Център за Психично Здраве – Благоевград„ ЕООД се работи по следните лечебни програми:

• Лечение на остри психотични състояния

• Лечение с невролептици, антидепресанти и тимостабилизатори.

• Лечение на абстинентните състояния

• Дезинтоксикация на зависими от наркотици

• Рехабилитация и ресоциализация на хронично боледуващи и зависими от наркотици

• Овладяване на абстиненция

• Овладяване на остър психотичен епизод

• Овладяване на шизофренен пристъп

• Овладяване на депресивен епизод

• Овладяване на маниен епизод

• Овладяване на епизод на обърканост и психо – моторна възбуда

• Кризисни интервенции при социален срив

• Социално – правна защита

• Обучение в социални умения

• Групова и индивидуална психотерапия

• Стационарно лечение на остри психични състояния

• Спешна и неотложна помощ

• Промотивни и психично – здравни дейности

• Психотерапия

• Съдебно – психиатрично освидетелствуване в граждански и наказателни дела

• Психиатрична Лекарска Консултативна Комисия.